با عرض ادب و احترام 

 

جناب آ سجاد شیاسی  پور نادرخان پور نصیر خان پور اصلان خان قلعه ملکی نظر به همکاری حضرتعالی در خصوص تامین اطلاعات مورد کنکاش ما 

این تیم تشکر صمیمانه و سپاس فراوان خدمت حضور شما دارد 

منت عالیجاه بر سر حقیران چون سنگ اسیاب بر گندم خورد کننده است زبان ما ناتوان در برابر سپاس از شما است./

 

منبع : گؤیل شیاس/تاریخ شفاهی شیاس/معرفی چغامله |تشکر صمیمانه از میرزا ، آ سجادشیاسی
برچسب ها : تشکر صمیمانه